آثار ماندگار از دوران ساختمان سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
 تاریخ حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد جماهیر شوروی - دوره مختصر قسمت یکم  ۱۹۳۸
 تاریخ حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد جماهیر شوروی - دوره مختصر قسمت دوم  ۱۹۳۸
 تاریخ حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد جماهیر شوروی - دوره مختصر قسمت سوم  ۱۹۳۸