نام کتاب

تاریخ نگارش

سگ ولگرد

 ----

سه قطره خون

 ----

آبجی خانم

 ۳۰  شهریور ۱۳۰۹

آخرین لبخند

 ----

اسیر فرانسوی

۲۱ فروردین ۱۳۰۹

آتش پرست

۱۵ مرداد ۱۳۰۹

 آینه شکسته

 ----

بن بست

 ----

 فوائد گیاهخواری

 ۱۸ سپتامبر ۱۹۲۶

 کاروان اسلام

 ۱۲ اکتبر ۱۹۳۰

 مرده خورها

 ۱۲ آبان ۱۳۰۹

 زنده به گور

 ۱۱ اسفند ۱۳۰۸

 آب زندگی

 ----

 افسانه آفرینش

 ----

صادق هدایت

صادق هدایت: نویسنده، مترجم و منتقد ایرانی در ۲۸ بهمن ۱۲۸۱ در تهران به دینا آمد. او مردی خود ساخته و در زمان خود، بسیار مترقی و پیشرو بود. هدایت علیه رژیم رضا شاهی و مذهب اسلام موضعی آشتی ناپذیر داشت. به همین جهت مورد نفرت این دو پدیدهء ارتجاعی بوده و هست. آثار هدایت، چه داستانها و چه ترجمههایش بسیاررند. او یکی از محبوبترین چهرههای ادب معاصر ایران است.
ترجمههای از به زبان فرانسه  به فارسی  ۹ عدد
ترجمههای او از پهلوی به فارسی          ۹ عدد
مقالات او مجموعاً                            ۳۰ عدد
مجموعهء کتابهایش                         ۲۳ عددند
این چهرهء درحشان ادب ایران در ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ در فرانسه حیاتاش پایان یافت.

مصاحبه در مورد عرفان مولوی

مصاحبه در مورد محیط زیست

مصاحبه در مورد فاشیسم