عنوان نوشته

 تاریخ نوشته

ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم

۱۹۰۶

احزاب سیاسی در روسیه

 ۱۰ مه ۱۹۱۲

به مناسبت چهارمین سالگشت انقلاب اکتبر

 ۲۴ اکتبر ۱۹۲۱

بورژوازی لیبرال و رفرمیست

 ۴ سپتامبر ۱۹۱۳

دین از دیدگاه لنین

 ------

جنبش مستقل کارگری در پیکار دموکراتیک

 دسامبر ۱۹۰۰-  ژانویه ۱۹۰۵

دوران تدارک و انجام انقلاب سوسیالیستی اکتبر

 ۱۰ آوریل ۱۹۱۷

حق ملل در تعیین سرنوشت خویش

 جولای ۱۹۱۷

قطعنامه در بارۀ مسئلۀ ملّی   آوریل ۱۹۱۷

امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری

 ۱۶ ژوئن ۱۹۱۶

روحانیت در انتخابات و انتخابات با روحانیت

 ۵ اکتبر ۱۹۱۲

سوسیالیسم خرده بورژوازی و سوسیالیسم پرولتری همراه با وطیفه فوری ما

 سال ۱۸۹۹

وظائف پرولتاریا در انقلاب کنونی (تزهای آوریل)

 آوریل ۱۹۱۷

چه باید کرد

 فوریه ۱۹۰۲

دولت و انقلاب سپتامبر ۱۹۱۷

ماتریالیسم و امپریوکرینیسیسم

 -----

دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در انقلاب دمکراتیک ۱

۲۹ اوت ۱۹۰۶

دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در انقلاب دمکراتیک ۲

۲۹ اوت ۱۹۰۶ 

دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در انقلاب دمکراتیک ۳

۲۹ اوت ۱۹۰۶ 

دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در انقلاب دمکراتیک ۴

۲۹ اوت ۱۹۰۶ 

لنین

ولادیمیر ایلیچ لنین (تولد ۱۹۲۴ درگذشت ۱۸۷۰) فعالیت سیاسی و حرفه‌ای خود را از سال ۱۸۹۳ که به پترزبورگ رفته بود آغاز کرد. پترزبورگ شهری بود صنعتی که هزاران کارگر در کارخانجات مختلف استثمار می‌شدند و روزگار بر رنجی را میگذراندند. به این جهت جنبش چپ قدرتمند بود و شخصیت‌های برجسته‌ای مثل پلخانف در آن جنبش مشغول بودند. او در ۱۸۹۳ به جرم فعالیت سیاسی دوباره دستگیر شد. بار اول زندانی گردید و بار دوم برای مدت سه سال به سیبری تبعید شد. در این تبعیدگاه بود که لنین توانست بعضی از آثار خود را خلق کند و با نادرژدا کرویسکایا که او هم در جنبش چپ فعال بود، ازدواج نماید. او پس از مراجعت دوباره به پترزبورگ همراه همسرش مجبور شد روسیه را به قصد سوئیس ترک نماید. در آن جا روزنامه ایسکرا را که ارگان رسمی سوسیال دموکرات‌های روسیه بود انتشار دادند. در ۱۹۰۲ کنگره دوم حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه در لندن برگزار گردید. در این کنگره مبارزه شدیدی بین منشویک‌ها و بلشویک‌ها بر سر مسئله انقلاب قهرآمیز و یا اعمال رفرم در جامعه جریان داشت. پس از انشعاب در جنبش سوسیال دموکراسی روسیه در ۱۹۱۲،  بلشویک‌ها به فعالیت سازمانی مخفی و منسجم رو آوردند و خود را برای انقلاب قهرآمیز علیه تزاریسم آماده می‌کردند.
جنگ جهانی مصیبت‌های غیر قابل تحملی را برای زحمتکشان روسیه به همراه آورد. مبارزات مردم رادیکال می‌شد و طبقه کارگر و دهقانان انقلابی که در رأس آن‌ها حزب بلشویک به رهبری لنین قرار داشت در فوریه ۱۹۱۷ تزار نیکلای دوم را به زیر کشیدند و یک دولت موقت در روسیه استوار شد که دوماً مجلس این دولت بود.
لنین در آوریل ۱۹۱۷ به روسیه بازگشت و برای پیش رفت جنبش تزهائی را طرح نمود که به تزهای آوریل معروفند. او با این تز‌ها ساختار حزب را دگرگون نمود و برای شرایط جدید مناسب ساخت.
دولت موقت که به عنوان دولتی دموکراتیک به وجود آمده بود در گامهای بعد به سرکوب کارگران پرداخت و سعی نمود مبارزه کارگران، دانشجویان و دیگر زحمکشان شهر و ده را خونین سرکوب کند.
انقلاب سوسیالیستی روسیه در جریان مبارزه با رفرمیسم، رادیکالیسم چپ و تروتسکیسم پیروز شده. در دسامبر ۱۹۱۷ بلشویک‌ها جهت تحکیم قدرت خود قرار داد برست-لیتوفسک را با آلمان و اتریش امضاء کرد.
۱۴ دولت امپرییالیستی و نیروهای مخالف بلشویسم، تجهیز شدند. ارتش سرخ  توانست در سال ۱۹۲۰ نیروهای سیاه را درهم بکوبد و گامی بلند سوسیالیسم را در جهان به عنوان نظامی آلترناتیو مطرح سازد. لنین در سال ۱۹۱۸ توسط یک تروریست به شدت زخمی شد و در سال‌های بعد بیماری بر او غالب گردید. زندگی پرماجرا، پرفعالیت، افتخار آمیز لنین در ۱۹۲۴ به پایان رسید ولی افکار داهیانه و انقلابی او هنوز راهنمای انقلابیون راستین کمونیستی است.

مصاحبه در مورد عرفان مولوی

مصاحبه در مورد محیط زیست

مصاحبه در مورد فاشیسم